Disclaimer

Sound in Motion besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van pilatesbijdaphne.nl. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

De informatie op pilatesbijdaphne.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sound in Motion, niet via een eigen netwerk of enig ander kanaal.

Sound in Motion kan er niet voor instaan dat de informatie op pilatesbijdaphne.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Sound in Motion sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van pilatesbijdaphne.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om pilatesbijdaphne.nl te kunnen raadplegen. Sound in Motion is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden voortkomend uit kennelijke (type)fouten.

De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de bezoeker. Sound in Motion wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van voornoemde websites af.